Skip to main content

Samfunnsansvar

Bærekraftig samfunn og positiv verdiskaping gjennom tjenestene og løsningene vi leverer

Vi i Netsecurity ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn og positiv verdiskaping gjennom tjenestene og løsningene vi leverer.

Miljø

Netsecuritys egen virksomhet er i liten grad en trussel for miljøet da selskapet ikke produserer varer eller tjenester som kan skade miljøet. 

Vi støtter FNs Global Compact prinsipp 7-9 om miljø og miljøansvar (bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi). 

Miljfyrtarn-norsk-farger

Netsecurity er sertifisert Miljøfyrtårn.

Returordninger og resirkulering

Netsecurity er medlem av ulike ordninger og har avtaler med flere leverandører for ansvarlig for forsvarlig håndtering av avfall.  

Innsamling og behandling av emballasje. Grønt Punkt er ikke et miljømerke, men en kvittering for betalt vederlag til en nasjonal innsamlings- og gjenvinningsordning. Vederlag er et frivillig alternativ til offentlige avgifter. Dette finansierer en forsvarlig innsamling og gjenvinning, slik at emballasjen ikke havner på deponi som avfall. Hvert materialslag dekker egne kostnader, non profit. Retursystem for innsamling og gjenvinning av emballasje godkjent av Miljødirektoratet.

Innsamling, behandling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av EE-avfall.  Sikrer ansvarlig håndtering og gjenbruk av elektronisk avfall.

Netsecurity støtter FNs bærekraftsmål

Mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Netsecurity skal være en inkluderende arbeidsplass hvor de ansatte skal ha et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Mål 9 – Innovasjon og infrastruktur
Netsecurity skal bidra positivt til kundenes innovasjonsevne og digitalisering av samfunnet.

Mål 13 – Stoppe klimaendringene
Netsecurity skal jobbe aktivt for å bidra til å stoppe klimaendringene.

image-8

Etisk handel, antikorrupsjon og likebehandling 

Netsecurity skal alltid respektere menneskerettighetene og etiske retningslinjer, og drive virksomheten med behørig aktsomhet for å unngå å bli involvert i brudd på disse. Vi har et særlig ansvar for vår egen drift, men plikten til å respektere disse gjelder også våre relasjoner til samarbeidspartnere, leverandører, kunder og andre som påvirkes av selskapets virksomhet. 

Netsecurity definerer menneskerettigheter som nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter og arbeidstakernes rettigheter fastsatt i Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. 

Verdiskapning i Netsecurity skal skje i henhold til våre etiske retningslinjer og gjeldende lovverk. Som en konsekvens av dette, har vi nulltoleranse for korrupsjon. Korrupsjon hindrer økonomisk utvikling, virker konkurransehemmende og undergraver både rettsstaten og den demokratiske prosessen i et samfunn. Netsecurity støtter Global Compact’s prinsipp nr. 10, om anti-korrupsjon:” Næringslivet bør motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser” 

Netsecurity skal bidra til å øke den alminnelige oppmerksomheten omkring menneskerettigheter og etisk handel i samfunnet ved å vise sitt engasjement overfor leverandører, kunder og andre.  Netsecurity skal påse at virksomheten ikke griper inn i urfolks rett til selvbestemmelse, for eksempel knyttet til landområder, eller andre naturressurser som de er avhengig av.

Hvis Netsecurity har forretningsmessige planer som kan få konsekvenser for en marginalisert befolkningsgruppe, skal selskapet etablere dialog med representanter for befolkningsgruppen for å finne en løsning som er tilfredsstillende for begge parter. 

Netsecurity skal fremme en kultur preget av respekt og omtanke for andre mennesker. Vi verdsetter åpen, faktabasert, ærlig og respektfull kommunikasjon, og vil søke å oppnå et arbeidsmiljø der de ansatte kjenner til bakgrunnen for å drive handel med fokus på menneskerettigheter og etisk handel.  

Ansettelse i Netsecurity skal alltid være basert på frivillig avtale, og arbeidet skal alltid utføres uten noen form for tvang eller trakassering, hverken fysisk eller mentalt. 

Det er Netsecuritys oppfatning at mangfold i erfaring og perspektiver blant ledere og ansatte øker beslutningskvaliteten. Netsecurity skal arbeide systematisk for å fremme mangfold på arbeidsplassen, og forhindre diskriminering basert på kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, uførhet, seksuell legning, ekteskapelig status, alder eller politisk oppfatning. Selskapet skal arbeide for en kultur der personlige forskjeller blir respektert og satt pris på, og fremme like muligheter for alle, særlig med hensyn til ansettelser, lønn og tilleggsytelser, forfremmelse og opplæring.

Åpenhetsloven

Netsecurity AS er underlagt Åpenhetsloven og følger redegjørelsesplikten etter gjennomførte aktsomhetsvurderinger. Innholdet i redegjørelsen, følger veiledning fra Forbrukertilsynet, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og intern prosedyre for risikoer og muligheter.

Støtte til lokalmiljøet

Netsecurity støtter aktivt foreninger og organisasjoner som bidrar positivt til et mer bærekraftig samfunn gjennom å aktivisere og engasjere for bedre helse og mindre ulikheter.

logoer-2020-frisbeegolf
image-4
image-5
4uh4w2vQ
Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456
jensb@netsecurity.no

John-André Bjørkhaug

John-André Bjørkhaug

Subject Matter Expert

+47 934 64 053 | john@netsecurity.no

Har du spørsmål?

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

 

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm