Skip to main content

Åpenhetsloven

Netsecurity AS er underlagt Åpenhetsloven og følger redegjørelsesplikten etter gjennomførte aktsomhetsvurderinger. Innholdet i redegjørelsen, følger veiledning fra Forbrukertilsynet, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og intern prosedyre for risikoer og muligheter.

 1. Generell beskrivelse av Netsecurity sin virksomhet

På Netsecurity sine nettsider ligger en generell beskrivelse av organisering og driftsområde. Her synliggjør Netsecurity at virksomheten inngår i Nasjonal Sikkerhetsmyndighets godkjennelsesordning for hendelseshåndtering, ISO9001- og ISO27001-sertifisering samt kredittverdighet. I tillegg er Netsecurity Miljøfyrtårnsertifisert. Netsecurity har kontorer i Norge og Sverige.

 1. Netsecurity sine styringssystemer, retningslinjer og rutiner

Sentralt for ovennevnte styringssystemer er risiko- og avvikshåndtering, både tilknyttet kvalitet, informasjonssikkerhet, helse, miljø, sikkerhet (HMS) og samfunnsansvar. Netsecurity har prosedyre for risikoer og muligheter, samt eget definisjons- og malsett for risikohåndtering, det samme gjelder for avvikshåndtering. Prosedyrene for risiko- og avvikshåndteringen er kjent for alle ansatte. Virksomheten etterlever internkontrollforskriften for HMS. Tredjepartsrevisjoner gjennomføres.

I tillegg har virksomheten operasjonaliserte prosedyrer for godkjenning, oppfølging, evaluering og avvikling av leverandører.

I kvalitetspolicy for perioden 2022/2023, beskriver Netsecurity helse, miljø og sikkerhet (HMS), etisk handel, menneskerettigheter, antikorrupsjon og likebehandling. Netsecurity har for samme periode valgt å publisere informasjon på sine nettsider tilknyttet samfunnsansvar og oversikt over teknologipartnere. Virksomhetens håndtering av avvik og hendelser i leverandørkjeden er publisert både under kvalitetspolicy og samfunnsansvar.

 1. Faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko

Netsecurity sin virksomhet er i liten grad trussel for HMS og bærekraft da selskapet ikke produserer varer eller tjenester som skader miljøet. Gjennom miljøsertifisering har våre ansatte blitt bevisste på eget forbruk av varer og tjenester.

Som en stor aktør tilknyttet IT- og sikkerhetssektoren vil Netsecurity ta sitt samfunnsansvar gjennom å være i forkant og aktivt bidra til bærekraftig utvikling gjennom gode returordninger, resirkulering, et inkluderende arbeidsliv, mangfold og menneskerettigheter – i hele leverandørkjeden.

For perioden 2022/2023 har aktsomhetsvurderingene blitt gjennomført i form av risikoanalyse tilknyttet Netsecurity sine styringssystemer, kvalitets- policy, samfunnsansvar, kompetanse og kommunikasjon. Oppfølging av tjeneste- og produktleverandører innenfor Åpenhetslovens virkeområde, har vært manuell. Det er ikke avdekket avvik for 2022/2023.

 1. Risikoreduserende tiltak tilknyttet aktsomhetsvurderinger

Risikovurdering tilknyttet aktsomhetsvurderingene avdekket middels risiko tilknyttet Netsecurity sin virksomhet på følgende områder:

 1. Kompetansenivå tilknyttet Åpenhetsloven
 2. Revisjonsbehov for egne styringsdokumenter
 3. Leverandøravtaler, oppfølging og dialog
 4. Omfang av Miljøfyrtårnsertifisering
 5. Strategi for HMS-arbeid og samfunnsansvar

Følgende risikoreduserende tiltak er gjennomført:

 1. Fagledere har i samarbeid søkt kompetanseheving tilknyttet Åpenhets- lovens krav, aktsomhetsvurderingene, redegjørelsens innhold og rapporteringsfristen i 2023, via Forbrukertilsynets veiledning, OECDs retningslinjer, webinarer og workshops arrangert av juridiske leverandører.

  For å sikre intern etterlevelse, vil ledere med personalansvar informeres om planlagte endringer i kvalitetspolicy og publisering tilknyttet samfunns- ansvar for å etterleve åpenhetslovens krav. Via Netsecurity sin ledererklæring, pålegges alle ledere å operasjonalisere, vedlikeholde og videreutvikle kvalitetsstyring, sikkerhets- og personvernpolicy, HMS- og samfunnsansvar innenfor eget ansvarsområde.

  Netsecurity planlegger i tillegg intern informasjonskampanje på allmøter og kickoff.

 2. Virksomhetens kvalitetspolicy beskrev for perioden 2022/2023 HMS, bærekraft, samfunnsansvar og menneskerettigheter i detalj. For neste periode vil kvalitetspolicy revideres slik at HMS-policy, policy for menneske- rettigheter og etiske retningslinjer skilles ut i egne dokumenter.

 3. Som del av årlig dokumentrevisjon, vil styringsdokumenter for leverandørgodkjenning, oppfølging, evaluering og avvikling kontrolleres og endres for å omfatte Åpenhetslovens krav. Dokumentrevisjon ble utsatt til juni 2023 grunnet pågående oppkjøpsprosess. Tjeneste- og produktkataloger samt leverandøroppfølging slås sammen. Det er hensiktsmessig med en helhetlig og automatisert leverandørevaluering og årlig rapportering, i tillegg til den løpende leverandørdialogen.

 4. Miljøfyrtårnsertifisering som virksomhetene Netsecurity og Data Equipment innehar per dags dato, omfatter ikke Åpenhetslovens virkeområde.

 5. Som del av risikostyring for sammenslåingsprosess vurderes utvidet omfang av Miljøfyrtårnsertifisering samt kvantifisering av målbilde og strategi for fagområdet samfunnsansvar og bærekraft.
 1. Plikt til kommunikasjon – del av Åpenhetslovens krav

Aktsomhetsvurderingene er presentert for Netsecurity og Data Equipment sin ledergruppe, sammen med føringer fra virksomhetenes eier og risikoreduserende tiltak.

Netsecurity og Data Equipment har for perioden 2022/2023 foretatt en koordinert besvarelse av kundehenvendelser tilknyttet Åpenhetslovens krav for å samle intern læring.

Forpliktende tekst om publisering av redegjørelse etter Åpenhetslovens krav ble lagt inn i styrets årsberetning. Redegjørelsen publiseres på Netsecurity sin nettside under: Om oss/samfunnsansvar

Les også Å Energi - Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm