NIS-direktivene: ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet de vanligste spørsmål og svar rundt NIS-direktivene. Ønsker du å stille et spørsmål? Fyll inn skjemaet under.
Vet vi hva som vil komme i forskriftene til digitalsikkerhetsloven?

I forarbeidene til lovforslaget antydes det blant annet at nærmere reguleringer av informasjonssikkerhet, varslingsbestemmelser og tilsyn vil fastsettes ved forskrift. Det vil også komme nærmere bestemmelser om hvilke samfunnsviktige virksomheter som vil omfattet av loven, f.eks. ved bruk av terskelverdier. Det sies også at "Terskelverdiene som identifiserer tjenestene skal utformes så konkret at det skal være mulig for virksomheter selv å avgjøre hvorvidt de leverer den omtalte tjenesten".

Hvordan forskriftene konkret vil utformes, må vi avvente. Men departementet skriver i lovforarbeidene at "Forslag til forskrift vil selvsagt bli gjenstand for egen offentlig høring". 

Er det nok å overholde loven for å klare å bli sertifisert innen informasjonssikkerhetsstandard?

Lovforslagets § 10 fastsetter at ved vurdering om man har oppnådd forsvarlig sikkerhet for digitale tjenester, skal man ta hensyn til i hvilken grad man opptrer i samsvar med standarder og sertifiseringer.  

Departementet skriver også uttrykkelig i forarbeidene at tilbydere som etterlever NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet normalt vil "ivareta kravene som fremgår av loven og retningslinjene". 

Kan du havne i en situasjon der du både får sanksjoner i henhold til personvernforordningen og digital sikkerhetsloven?

Et informasjonssikkerhetsbrudd vil typisk omfatte personlige data i tillegg til annen sensitive data. I henhold til Forvaltningsloven har alle forvaltningsorganer og tilsynsmyndigheter en plikt til samordning. Hvis man vurderer en sanksjon for et forhold som også kan være underlagt en annen tilsynsmyndighet, skal man alltid samordne seg. Men i teorien kan vi ikke utelukke at man sanksjoneres etter begge lovene.  

 

Hvilken myndighet vil tilsynsorganet ha?

Etter lovforslagets kapittel 4 gis relevant tilsynsmyndighet rett til å gi omfattede virksomheter pålegg om å gi informasjon vedrørende digital sikkerhet, samt tilgang til lokaler og utstyr. Ved brudd på loven eller pålegg vil myndighetene kunne kreve retting, pålegge tvangsmulkt og ilegge overtredelsesgebyr.

En vesentlig forskjell fra GDPR, er at det ikke vil bli etablert ett tilsynsorgan for alle virksomhetene som er underlagt loven. Departementet skriver at tilsynsmyndigheten vil legges til eksisterende sektormyndighet. For eksempel kan en se for seg at Mattilsynet ha tilsynsansvar for tilsyn innen sin sektor, f.eks. tilbydere av vannforsyningstjenester.

Det blir derfor spennende å se hvordan tilsynsmyndighetene vil klare å sikre at loven praktiseres likt på tvers av sektorene. Det kan bli en utfordring å sørge for harmonisering, ikke bare nasjonalt, men også på tvers av land andre EU-/EØS-land.  

 

Hvilke forhold kan føre til overtredelsesgebyr?

Digitalsikkerhetsloven åpner opp for overtredelsesgebyr ved uaktsomt eller forsettlig brudd på sikkerhetskrav, varslingsplikter eller misligholdt opplysningsplikt til tilsynsmyndighetene, men dette vil normalt være forbeholdt de mer graverende bruddene. Tilsynsmyndighetene vil f.eks. først kunne gi pålegg om retting av avvik.  

I tillegg til pålegg om overtredelsesgebyr og retting gir digitalsikkerhetsloven tilsynsmyndighetene rett til å få tilgang til virksomhetens lokaler og utstyr, samt kreve fremlagt dokumentasjon (f.eks. dokumentasjon på risikovurderinger og et styringssystem for it-sikkerhet).  

 

Kan ledelsen bli stilt ansvarlige for brudd på digitalsikkerhetsloven?

I henhold til lovforslaget kan overtredelsesgebyr rettes mot virksomheten eller noen som handler på vegne av virksomheten. Lovforarbeidene antyder at personlig ansvar først og fremst er aktuelt når det er “nødvendig”. Spørsmålet er når noe er nødvendig. Vårt syn er at dette først om fremst vil være aktuelt i mer graverende tilfeller, eller hvor virksomheten er tømt for kapital, og at hovedregelen vil være at det er virksomheten som blir sanksjonert.  

Merk at styremedlemmer, daglig leder eller andre som opptrer på selskapets vegne uavhengig av digitalsikkerhetsloven kan bli holdt personlig erstatningsansvarlig for handlinger de foretar eller unnlater å foreta på en virksomhets vegne etter aksjeloven.

 

Vil loven føre til økte kostnader for virksomheter?

Som alle tiltak knyttet til risiko, det være seg HMS, brann eller andre ting, vil også digital sikkerhet ha en kostnad. Men å forebygge før en hendelse koster betydelig mindre enn å reparere eller gjenopprette etter en hendelse. Vi ser at gjennopprettelse etter ikt-hendelser koster ekstremt mye og du risikerer også å miste verdifull data. Å forebygge i denne sammenheng betyr å planlegge godt, gjennomføre risikovurderinger og basert på dem iverksette kostnadseffektive tiltak. 

 

Vil tiltak vi har gjort i forbindelse med GDPR være tilstrekkelig, eller trenger vi å gjøre noe i tillegg nå for å etterleve NIS-direktivene?

Både GDPR og NIS-direktivet formulerer overordnede krav til at sikkerheten er egnet holdt opp mot risikoen. Reglene i begge regelsett har nesten identisk ordlyd, men NIS-direktivet regulerer mer enn bare personopplysninger. Derfor vil NSM grunnprinsipper i større grad være egnet som veileder til datasikkerhet opp mot NIS.

Hva med bedrifter (type ASA) som har lokasjoner i mange land - også utenfor EU/EØS?
Både NIS 2-direktivet og forslaget til digitalsikkerhetslov som gjennomfører NIS 1-direktivet legger opp til "minimumsharmonisering". Det betyr at EU/EØS-medlemsstater må gjennomføre lovgivning som minimum møter direktivenes krav, samtidig som det åpnes for å sette strengere cybersikkerhetskrav i nasjonal lovgivning.
 
Som globalt konsern må man således alltid undersøke hvilke regler i de jurisdiksjoner man driver virksomhet. EU-kommisjonens evaluering av NIS 1-direktivet viste at det gjennomføringen og håndhevelsen av direktivet i medlemsstatene i stor grad var inkonsekvent og fragmentert. NIS 2-direktivet vil antakelig, dersom det gjennomføres i Norge, bidra til mer konsistens mellom lovgivningen i EU/EØS-land.
 
Stater utenfor EU/EØS er ikke forpliktet til å gjennomføre EU-lovgivning, så her er det enda større grunn til å undersøke hvilke krav lokal lovgivning stiller. Virksomheter fra tredjeland som leverer tjenester til EU/EØS må imidlertid som utgangspunkt overholde kravene i NIS-direktivene.
 
cloud-photo

Penetrasjonstesting av sertifiserte eksperter

Penetrasjonstesting fra Netsecurity blir utført av erfarne sikkerhetseksperter med detaljert kunnskap om de cyberkriminelles verktøy, taktikk og prosedyrer. Samtlige har internasjonalt anerkjente sertifiseringer innen fagområdet.

 

Penetrasjonstest tilbys innenfor følgende områder:

 • Web-applikasjoner
 • Mobil-applikasjoner
 • Nettverk og infrastruktur
 • Innsidetesting
 • Utsidetesting
 • Stjålet laptop-scenario
 • Test av deteksjonsevne og beredskap ("Red Teaming")
 • Desktop-applikasjoner: Java, C#, PE, ELF eller andre kompilerte programmer 
 • Trådløst
 • Sosial manipulasjon
 • Phishing (Oppringing, epost)
 • Test av fysiske lokaler (kontorer, produksjonshaller, etc.)
 • OT / ICS / SCADA
John-André Bjørkhaug

John-André Bjørkhaug

Subject Matter Expert

+47 934 64 053 | john@netsecurity.no

Har du et spørsmål om NIS?

 

Oslo

Lilleakerveien 2D

0283 Oslo

 

 

Oslo

Sandstuveien 70

Inngang F

0680 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm